نقش گروه همسالان در جامعه پذیری سیاسی

چکیده 

جامعه پذیری جریانی است که از طریق آن فرد با هنجار های جامعه آشنا می شود، آن ها را می آموزد و به مرحله اجرا در می آورد تا بتواند متناسب با هنجارهای گروهی و جامعه ای که در آن زندگی می کند،زندگی کند. جامعه پذیری سیاسی یکی از شاخه های جامعه پذیری فرایندی مستمر وپویا است و در ان عوامل اولیه و ثانویه بر زندگی، گرایش ها و دیدگاهای سیاسی شخص اثر می گذارد و در تصمیم گیری های مربوط به حوزه ی سیاسی عامل کم وبیش تعیین کننده ای به شمار می رود .گروه همسالان یکی از عوامل اولیه جامعه پذیری سیاسی است که در این مقاله به تبیین نقش این گروه در جامعه پذیری سیاسی می پردازیم. مقاله به صورت مروری تحلیلی می باشد. افراد با ورود به گروه همسالان با الگو قرار دادن و یا تحت تاثیر قرار گرفتن از گروه، هنجارها ونگرش های حاکم بر گروه را کسب می کنند و به طور کلی می توان گفت که گروه همسالان نقش بسزایی در جامعه پذیری افراد دارد. 

 کلید واژه ها:

گروه , گروه همسالان, جامعه پذیری,جامعه پذیری سیاسی