پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش

پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش

این آزمون توسط مسلش ( ۱۹۸۱ )  ساخته شده است که برآورد جدیدي از پدیده تنيدگی،یعنی فرسودگی، مبتنی است. این پرسشنامه شامل ۲۲ماده است که به سنجش خستگی عاطفی ،پدیده هاي شخصيت زدایی و فقدان موفقيت فردیدر چهار چوب فعاليت حرفه اي پرداخته است و بخصوص براي سنجش و پيشگيري از فرسودگی در گروههاي حرفه اي مانند پرستاران و معلمان و غيره به کار برده می شود.نحوه نمره گذاري ماده هاي این پرسشنامه بر اساس مقياس ليکرت ۷ درجه اي صورت می گيرد.گزینه هاي این آزمون با هرگز، خيلی کم، کم ،متوسط، بالاي متوسط، زیاد، خيلی زیاد مشخص شده است که به هنگام مطالعه این مقياس توسط آزمودنی، شخص احساس خود را با توجه به گزینه هاي تحت اختيار بيان می کند.