تاثیر هوش هیجانی بر بیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی شهرستان سیریک در سال تحصیلی ۹۵-۹۴

پیشرفت تحصیلی و عملکرد مطلوب آموزشی از مهمترین مقیاس های  پیشرفت نظام آموزشی است همچنین هوش یکی از جذابترین و جالب توجه ترین فرایندهای روانی است که جلوه های آن در موجودات مختلف به میزان متفاوت مشاهده می شود.به همین منظور پژوهشگر بر آن است که در این پژوهش ، تاثیر هوش هیجانی را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را بررسی نماید روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی می باشد که جامعه ی آماری آن شامل تمامی دانش آموزان پایه پنجم شهرستان سیریک در سال تحصیلی ۹۵-۹۴می باشد که  تعداد دانش آموزان بر اساس آمار موجود در اداره آموزش و پرورش شهرستان سیریک ۷۸۲ نفر ذکر گردیده است (۳۰۹ نفر دختر و ۴۷۳ پسر ) اعلام شده است.وبر اساس جدول مورگان نمونه آماری ۲۶۰ نفر می باشد. تحلیل داده ها به روش های آماری گویای این است که بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصلی و همچنین مولفه های هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد و از بین مولفه های هوش هیجانی ، مولفه ی خودآگاهی نسبت به دیگر متغیر ها پیش بینی کننده قوی تری برای پیشرفت تحصیلی می باشد.

کلمات کلیدی

 هوش هیجانی ،پیشرفت تحصیلی ،دانش آموز،خود آگاهی

 

[wsds_schedule_sale_discoun]