نقش ها و مسئولیت های معلمان در گذر زمان

چکیده

پوشیده نیست که دگرگونی بنیادی و پیشرفت چشمگیر در عالی ترین سطوح هر جامعه با هرگرایش ملی، سیاسی و اعتقادی نتیجه مستقیم تحول ریشه ای در یک رفتار پایه است: ” آموزش” تاثیر معلم همیشه تابع رفتار معلم و نتیجه آن است. نقش معلم دو معنا دارد: رفتار های مورد انتظار و رفتارهای بالفعل . در قرون وسطی (تکنو کراسی)، فرقه های مختلف نظریه های متفاوتی در مورد نقش معلم ارائه داده اند از جمله: رئالیسم، ایده ئالیسم، پراگماتیسم. در سال های اخیر هم که تمرکز در آموزش بیشتر بر احساس مسئولیت و تحلیل دقیق متغیر‌های مؤثر بر نتایج آموزشی است، نقش معلم به عنوان مؤثرترین نیروی موجود در مدرسه برای پیشرفت تحصیلی، اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان به اثبات رسیده است.. مقاله حاضر در صدد است با چنین رهیافتی از موضوع و چشم اندازی دیگر، به نقش تربیتی معلم و اثرات آن در غالب فرقه‌های مختلف، ، بررسی ویژگی‌ های معلم مؤثر و تاثیرگذار در عملکرد دانش‌آموزان در چهار قوه بینش، روش، منش و دانش، کمک به سلامت و بهداشت روانی آن‌ها و  هدایت و جهت دهی در زمینه تربیت دینی و اعتقادی دانش آموزان بپردازد. و نهایتا گزاره‌های تجویزی برای تربیت معلمین توسعه یافته‌ی توسعه‌ برانگیز ارائه نماید.

 کلمات کلیدی: نقش معلم ,محتوای آموزشی, مسئولیت, پیشرفت,تربیت

نقش معلمان در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان

چکیده

انسان موجودی اجتماعی و سیاسی است و اجتماعی و سیاسی بودن یکی از جنبه های روانی وی می باشد, مدرسه اولین اجتماعی است که افراد بعد از خانواده وارد آن می شوند, در این محیط روابط اجتماعی و سیاسی آن ها ارتقا می یابد, دانش آموزان در محیط مدرسه افکار و رفتار و شخصیت خود را بازنگری می کنند و شخصیت خود را در قالبی مناسب تر و بهتر بروز می دهند, در کادر مدرسه “معلم” عنصری می باشد که نقش ویژه در اجتماعی سیاسی کردن دانش آموزان دارد, دانش آموزان نیز بیشتر تحت تاثیر معلم خود می باشند,در این مقاله به بررسی نقش اجتماعی و سیاسی معلم در تربیت دانش آموزان پرداخته ایم که به شرح زیر بیان می شود.

کلیدواژه : تربیت, تربیت اجتماعی, تربیت سیاسی, نقش معلم