بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی معلمان دانشجو بندرلنگه

چکیده :

  مشاركت سياسي يكي از معيارهاي مهم توسعه سياسي است كه همواره نقش موثري در برقراري ثبات سياسي ايفا مي كند و به عنوان يك ضرورت مورد توجه خاص سياستمداران و دولتمردان بوده است. نظام جمهوري اسلامي ايران با دگرگوني سياسي ، اجتماعي و فرهنگي در جامعه ، زمينه هاي مشاركت سياسي مدني را در فرايند تصميم گيري ، سياستگذاري و اداره جامعه فراهم نموده است و لذا مقوله مشاركت سياسي يكي از مؤلفه هاي مهم وفاداري مردم به انقلاب و تضميني براي تداوم و ثبات نظام بوده است. هدف از نگارش این تحقیق بررسی عوامل موثربرمشارکت سیاسی معلمان  دانشجو (موردبررسی دانشجویان سه دانشگاه آزاداسلامی،پیام نور و علمی –کاربردی  بندرلنگه است.

این مطالعه بر روی ۳۸۴ نفر ازمعلمان مشغول به تحصیل در سه دانشگاه (آزاداسلامی،پیام نور و علمی –کاربردی  بندرلنگه ) انجام گرفته است.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مشارکت سیاسی وسرمایه اجتماعی وفرهنگی استفاده شده است که اعتبار آن به روش صوری و پایایی آن به کمک آماره آلفای کرونباخ ۷۵۱۲/۰ یعنی بزرگتر از ۷/۰ سنجیده شد و داده ها از طریق نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند. برای تحلیل فرضیه ها از آزمون های t و پیرسون و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد: بین  متغیر های مستقل تحقیق شامل متغیرهای زمینه ای(سن، وضعیت اشتغال، محل سکونت، و پایگاه اقتصادی- اجتماعی) وسرمایه اجتماعی(اعتماد برون گروهی، اعتماد درون گروهی، مشارکت اجتماعی) وسرمایه فرهنگی  با متغیر وابسته تحقیق یعنی مشارکت سیاسی معلمان دانشجو رابطه معناداری وجود دارد. امابین متغیر های جنس، میزان تحصیلات و وضعیت تاهل با مشارکت سیاسی معلمان  دانشجو رابطه معنی داری مشاهده نشد.  

واژگان کلیدی:

مشارکت سیاسی, سرمایه اجتماعی,سرمایه فرهنگی,معلمان دانشجو