بررسی مشارکت دانش آموزان در فعالیت هاي دانش آموزي و عوامل موثر در آن

هدف اصلی این پژوهش بررسی مشارکت دانش آموزان در فعالیت هاي دانش آموزي و عوامل موثر در آن می باشد پژوهش حاضر توصیفی و مروری می باشد و برای انجام آن از کتاب ها و مقالات مختلفی که در منابع ذکر شده است ،استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻫﺎي رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘـﺬﯾﺮي آﻧـﺎن ﺑـﺮاي اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ و ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ در ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزي ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و ورزﺷﯽ و … ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. از جمله از این فعالیت ها را می توان فعالیت های شورای دانش آموزی ،بسیج دانش آموزی ،گروه سرود و اردو و مسابقات فرهنگی را نام برد. عوامل مختلفی در ارتباط با مشارکت دخالت دارند که از جمله از آن ها می توان جنسیت ، انگیزه ، نگرش فرد و فضای مدرسه و ارزش های شغلی و تحصیلی و ارزشیابی از شرایط جامعه و نحوه ی ارتباط افراد خانواده را نام برد.

 

کلمات کلیدی

 مشارکت، دانش آموز، اجتماع ، فرهنگ

تربیت معلم و توسعه سیاسی و اجتماعی در جامعه

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تربیت معلم و توسعه سیاسی و اجتماعی در جامعه می پردازد. در این پژوهش در رویکرد روشی از روش مطالعات کتابخانه ای استفاده شده و سپس به تحلیل مطالب جمع آوری شده مبادرت گردیده است. از این روی روش متدولوژیک و شیوه پردازش، توصیفی ـ تحلیلی است و با نگاهی گفتمانی در صدد دست یابی به توسعه سیاسی و اجتماعی است و با مد نظر قرار دادن توسعه سیاسی و اجتماعی به عنوان متغیر وابسته، و پیش زمینه های ذهن آگاهانه برای توسعه و دموکراسی و غلبه رویه های قانونی و مشارکت فعالانه و احترام به حقوق اقلیت و پذیرش نظر اکثریت و نسبی گرایی به جای مطلق گرایی و جایگزینی خرد ارتباطی به جای خرد ابزاری و گسترش قواعد نقد تخصصی و آینده پژوهی و کمینه خواهی و تدریج گرایی و فزاینده گرایی به عنوان متغیر مستقل، به این نتایج دست یافت در صورتی که دانشگاه فرهنگیان موفق به آموزش معلمینی شود که ذهن هایی آگاه برای دست یابی به توسعه دارند و به دموکراسی اولویت می دهند و به رویه های قانونی، مشارکت فعالانه، حقوق اقلیت، نسبی گرایی، خرد ارتباطی، قواعد نقد تخصصی، آینده پژوهی و فزاینده گرایی احترام می گذارند. می توان امید داشت که این معلمین بتوانند نسلی آماده برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی، پرورش دهند و شرایط را برای دستیابی به آن فراهم آورند.

 

کلید واژه ها:

گفتمان,مشارکت, دموکراسی, نسبی گرایی, خرد ارتباطی