بررسی رابطه سبک های مدیریتی با اثر بخشی معلمان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف اصلی بررسی رابطه سبک های مدیریتی با اثر بخشی معلمان می باشد و به روش توصیفی (مروری و تحلیلی) انجام گرفته است. که برای انجام آن از کتاب ها و مقالات مربوط و معتبری استفاده شده است.نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که از بین چهار سبک مدیریتی آمرانه، خیر خواهانه، مشورتی و مشارکتی با اثر بخشی سبک مشارکتی رابطه قوی و مثبت تری نسبت به دیگر سبک های مدیریتی دارد. همچنین هرچه از شیوه مدیریت بسته (سبک ساختگرا و آمرانه) به سمت مدیریت باز (روابط مدار و مشاركتى) بیش برود  اثر بخشی معلمان  بیشتر و در نتیجه منجر به موفقیت سازمان خواهد شد.

کلمات کلیدی:

سبک های مدیریتی,اثر بخشی ,اثر بخشی معلم,مدیریت باز,مدیریت بسته.