نقش ها و مسئولیت های معلمان در گذر زمان

چکیده

پوشیده نیست که دگرگونی بنیادی و پیشرفت چشمگیر در عالی ترین سطوح هر جامعه با هرگرایش ملی، سیاسی و اعتقادی نتیجه مستقیم تحول ریشه ای در یک رفتار پایه است: ” آموزش” تاثیر معلم همیشه تابع رفتار معلم و نتیجه آن است. نقش معلم دو معنا دارد: رفتار های مورد انتظار و رفتارهای بالفعل . در قرون وسطی (تکنو کراسی)، فرقه های مختلف نظریه های متفاوتی در مورد نقش معلم ارائه داده اند از جمله: رئالیسم، ایده ئالیسم، پراگماتیسم. در سال های اخیر هم که تمرکز در آموزش بیشتر بر احساس مسئولیت و تحلیل دقیق متغیر‌های مؤثر بر نتایج آموزشی است، نقش معلم به عنوان مؤثرترین نیروی موجود در مدرسه برای پیشرفت تحصیلی، اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان به اثبات رسیده است.. مقاله حاضر در صدد است با چنین رهیافتی از موضوع و چشم اندازی دیگر، به نقش تربیتی معلم و اثرات آن در غالب فرقه‌های مختلف، ، بررسی ویژگی‌ های معلم مؤثر و تاثیرگذار در عملکرد دانش‌آموزان در چهار قوه بینش، روش، منش و دانش، کمک به سلامت و بهداشت روانی آن‌ها و  هدایت و جهت دهی در زمینه تربیت دینی و اعتقادی دانش آموزان بپردازد. و نهایتا گزاره‌های تجویزی برای تربیت معلمین توسعه یافته‌ی توسعه‌ برانگیز ارائه نماید.

 کلمات کلیدی: نقش معلم ,محتوای آموزشی, مسئولیت, پیشرفت,تربیت