ضرورت توجه به شایستگی سیاسی و اجتماعی معلمان

چکیده

 جهانی شدن و انقلاب در فناوری های اطلاعاتی به طور فزاینده ای بر نظام آموزش و پرورش کشورها تاثیر گذاشته است. از این رو جذب و به کارگیری معلمان کارآمد از مهم ترین مولفه های نظام تعلیم و تربیت است. متخصصان معتقدند شایستگی هر نظام آموزشی، به اندازه ی شایستگی معلمان آن است. به عبارت دیگر، موفق شدن و نشدن در ایجاد تحول در نظام های آموزشی، به توانمندی ها و قابلیت های حرفه ای معلمان وابسته است، چون مجریان اصلی برنامه ها معلمان هستند.

به لحاظ صلاحیت اجتماعی، هر معلم باید بتواند با دانش آموزان دارای توانمندی های متفاوت، با توجه به تفاوت های فردی آن ها، ارتباط برقرار کند، با دیگران همکاری و روابط مثبت انسانی برقرار سازد، معلمان باید پیچیدگی ها و ابهامات در یادگیری دانش آموزان را تحمل کرده  و با چالش های آموزشی پیش روی خود رو به رو شود ، وبا  انتقال دانش مهارت های پایه ی اجتماعی وسیاسی  دانش آموزان را نیز ارتقا دهد.

در این مقاله  سعی شده است معلمان را به عنوان کلیدی ترین اجزای نظام آموزش و پرورش معرفی کرده و نقش آنان را در پرورش یادگیری، تربیت سیاسی و اجتماعی  دانش آموزان مورد بررسی قرار بدهد. روش تحقیق در این مقاله به صورت کتابخانه ای بوده و سعی در ارائه مفیدترین مطالب را دارد.

کلمات کليدي:

شایستگی , تربیت اجتماعی , تربیت سیاسی

شایستگی ها و مهارت های مورد نیاز معلمان در تربیت سیاسی دانش آموزان

چکیده

 تجربه تحولات اجتماعی در گذشته نشان می دهد  که رمز  حیات و پایداری  هر جامعه ای در گرو  بینش  سیاسی افراد آن  جامعه است. یکی از عوامل برجسته و تأثیر گذار در جریان تربیت، معلمان هستند. یکی از مباحث نوپا و میان رشته ای که امروزه ذهن برخی از محققان و سیاسیون را به خود مشغول ، مسئله تربیت  سیاسی است. تربیت سیاسی، مهم ترین  نوع  تربیت  است که  در تحقق  اهداف  مادی  و  معنوی  جامعه نقش اساسی دارد.

یکی از مشکلات  فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران، غفلت از  جامعه پذیری و گسست  نسل های مختلف با آموزه ها  و هنجارهای سیاسی و شکاف میان کارگزاران نظام با بخشی از جامعه )به خصوص نوجوانان و جوانان( است. عدم  توجه به این امر  باعث فزونی بی اعتنایی جوانان نسبت به سرنوشت کشور و آسیب پذیری آنان در برابر تبلیغات نادرست دشمنان می شود.

در این مقاله،تربیت، تربیت سیاسی،مؤلفه های تربیت  سیاسی از دیدگاه امام خمینی( ره)، ارکان تربیت سیاسی و سپس بیانات و نظرات جمعی از اساتید دانشگاه فرهنگیان و دبیران و معلمان مدارس بندرعباس درباره ی شایستگی ها ومهارت های مورد نیاز معلمان برای تربیت سیاسی که از طریق مصاحبه بدست آمده بیان می شود.

کلمات کليدي: شایستگی, مهارت, تربیت , سیاسی, معلمان