شایستگی های سیاسی- اجتماعی

نقش ایدئولوژیک سیاسی – اجتماعی معلم در سند تحول بنیادین

چکیده

امروزه ضرورت، فوریت و نیز اعجاز آموزش و پرورش برای آینده پر ارزش است. بنیان همبستگی اجتماعی، پیشرفت همه جانبه جامعه، توسعه پایدار، تعالی انسانیت و صلح و دوستی، به آموزش و پرورش وابسته است.  لذا این ضرورت جز با برخورداری کارگزاران آموزش و پرورش من جمله معلمان از شایستگی های اجتماعی و سیاسی محقق نمی شود. در حال حاضر از مهم ترین اسنادی که همچون چراغ راهی مسیر تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش را نشان می دهد، سند تحول بنیادین است. لذا این تحقیق، به تحلیل ابعاد شایستگی های سیاسی – اجتماعی معلم در سند تحول بنیادین با استفاده از  روش تحلیل اسناد و مطالعه منابع معتبر می پردازد. با استفاده از  روش پژوهش توصیفی – تحلیلی به این سوال پاسخ می دهد که “نقش ایدئولوژیک معلمان در تربیت و تحولات سیاسی – اجتماعی دانش آموزان به چه میزان است؟” و با توجه  به بررسی های صورت گرفته  نتایج حاصل نشان داد که علی رغم تاکیدات بی شمار صاحبان اندیشه مبنی بر نیازمندی جامعه به معلمی با بصیرت در حوزه های اجتماعی و سیاسی، این مهم به طور خاص مورد توجه قرار نگرفته است و باید در لا به لای متون سند تحول به عنوان نقشه راه دنبال این موضوع بود .

کلید واژه ها:

شایستگی های سیاسی- اجتماعی, معلم, تربیت سیاسی, تربیت اجتماعی