صلاحیت ها و شایستگی های سیاسی ،اجتماعی معلمان و نقش آنان در تربیت دانش آموزان

چکیده

معلم، کارگزار اصلی تعلیم و تربیت و روح نظام آموزشی هر کشوری است ،از جمله ویژگی های یک معلم موفق شایستگی سیاسی و اجتماعی است. دراین مقاله سعی شده به روش کتابخانه ای این شایستگی ها مورد بررسی قرار گیرد.شایستگی در لغت به معنای درخور، سزاوار، توانا و آمادگی برای وارد شدن به حرفه خاص می باشد. انگیزه شایستگی معلمان به صورت میل به تبحر، کسب صلاحیت فنی و رشد حرفه ای متجلی می شود. سطوح شایستگی را می توان به سه سطح  فردی،سازمانی و راهبردی تقسیم بندی کرد. اما درشایستگی های معلمی که شایستگی اجتماعی و سیاسی می تواند از انواع آنها باشد؛ شایستگی اجتماعی به معنای توانایی عملکرد انسان در اجرای استقلال شخصی و مسولیت پذیری اجتماعی است که دارای سه بعد مهارت شناختی،رفتاری و هیجانی می باشد. تربیت اجتماعی از مهم ترین هدف های آموزش و پرورش جدید است که نیل به این هدف خود نیاز به معلمانی دارد که از لحاظ اجتماعی به درستی تربیت شده باشند. معلم باید ارزش ها و آمال اجتماع خود را دریابد،به تمامی مشکلات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و دینی جامعه آگاه باشد.معلم می تواند از طریق توسعه دوستی با دیگران، شناخت جامعه و همکاری با افراد جامعه و استفاده از منابع مختلف در اجتماع برای تدریس به تقویت شایستگی اجتماعی خود بپردازد. شایستگی سیاسی به این معناست که معلم سواد سیاسی برای تجزیه و تحلیل علل و عوامل اجتماعی جهت هویت بخشیدن به یادگیرندگان داشته باشد و یکی از کارگزاران در فراگرد پرورش سیاسی معلمان آموزش و پرورش است.

کلمات کليدي: شایستگی اجتماعی ,سیاسی,تربیت دانش آموزان