صلاحیت ها و شایستگی های سیاسی ،اجتماعی معلمان و نقش آنان در تربیت دانش آموزان

چکیده

معلم، کارگزار اصلی تعلیم و تربیت و روح نظام آموزشی هر کشوری است ،از جمله ویژگی های یک معلم موفق شایستگی سیاسی و اجتماعی است. دراین مقاله سعی شده به روش کتابخانه ای این شایستگی ها مورد بررسی قرار گیرد.شایستگی در لغت به معنای درخور، سزاوار، توانا و آمادگی برای وارد شدن به حرفه خاص می باشد. انگیزه شایستگی معلمان به صورت میل به تبحر، کسب صلاحیت فنی و رشد حرفه ای متجلی می شود. سطوح شایستگی را می توان به سه سطح  فردی،سازمانی و راهبردی تقسیم بندی کرد. اما درشایستگی های معلمی که شایستگی اجتماعی و سیاسی می تواند از انواع آنها باشد؛ شایستگی اجتماعی به معنای توانایی عملکرد انسان در اجرای استقلال شخصی و مسولیت پذیری اجتماعی است که دارای سه بعد مهارت شناختی،رفتاری و هیجانی می باشد. تربیت اجتماعی از مهم ترین هدف های آموزش و پرورش جدید است که نیل به این هدف خود نیاز به معلمانی دارد که از لحاظ اجتماعی به درستی تربیت شده باشند. معلم باید ارزش ها و آمال اجتماع خود را دریابد،به تمامی مشکلات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و دینی جامعه آگاه باشد.معلم می تواند از طریق توسعه دوستی با دیگران، شناخت جامعه و همکاری با افراد جامعه و استفاده از منابع مختلف در اجتماع برای تدریس به تقویت شایستگی اجتماعی خود بپردازد. شایستگی سیاسی به این معناست که معلم سواد سیاسی برای تجزیه و تحلیل علل و عوامل اجتماعی جهت هویت بخشیدن به یادگیرندگان داشته باشد و یکی از کارگزاران در فراگرد پرورش سیاسی معلمان آموزش و پرورش است.

کلمات کليدي: شایستگی اجتماعی ,سیاسی,تربیت دانش آموزان

تربیت و جامعه پذیری سیاسی

چکیده

تربيت سياسي، به عنوان زيرمجموعه تربيت اجتماعي از اهميت بـالايي برخـوردار اسـت و شايد بتوان گفت از ميان كاركردها و نقش هايي كه تعليم و تربيت بر عهده دارد، تربيت سياسي و مدني يكي از كاركردهاي مهم آن است، چرا كه تداوم حيات جامعه تـا حـد زيـادي بـه ايـن كاركرد بستگي دارد. تربيت اجتماعي و بـه طـورخـاص تربيـت سياسـي، بـا ايجـاد دلبسـتگي و وابستگي نسل نو به ارزش ها، افكار و نگرش ها، و رفتارهاي سياسي مورد نظر، امكان تداوم، حفظ  و استمرار حاكميت سياسي را فراهم مي آورد. بنابراين مي توان گفـت تعلـيم و تربيـت از طريـق فرايند تربيت سياسي، علاوه بر انتقال گرايش ها و الگوهـاي فكـري و رفتارهـاي خـاص كـه در چارچوب سنت هاي رايج سياسي هستند، نقش انتقـال اقتـدارسياسـي و عضـوگيـري بـراي نظـام سياسي و حكومت را نيز ايفا مي نمايد (مرزوقي، ۱۳۸۴ ). تربيت پذيری سياسی، فرايند طولانی و پيچيده يادگيری است كه طی آن افراد با ارزش ها و ايستارهای جامعه خويش آشنا می شوند. لذا در این مقاله به تبیین تربیت سیاسی، تربیت از دیدگاه امام خمینی، نظریه های تربیت سیاسی و عوامل جامعه پذیری افراد پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: تربیت, جامعه پذیری, سیاسی

شایستگی ها و مهارت های مورد نیاز معلمان در تربیت سیاسی دانش آموزان

چکیده

 تجربه تحولات اجتماعی در گذشته نشان می دهد  که رمز  حیات و پایداری  هر جامعه ای در گرو  بینش  سیاسی افراد آن  جامعه است. یکی از عوامل برجسته و تأثیر گذار در جریان تربیت، معلمان هستند. یکی از مباحث نوپا و میان رشته ای که امروزه ذهن برخی از محققان و سیاسیون را به خود مشغول ، مسئله تربیت  سیاسی است. تربیت سیاسی، مهم ترین  نوع  تربیت  است که  در تحقق  اهداف  مادی  و  معنوی  جامعه نقش اساسی دارد.

یکی از مشکلات  فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران، غفلت از  جامعه پذیری و گسست  نسل های مختلف با آموزه ها  و هنجارهای سیاسی و شکاف میان کارگزاران نظام با بخشی از جامعه )به خصوص نوجوانان و جوانان( است. عدم  توجه به این امر  باعث فزونی بی اعتنایی جوانان نسبت به سرنوشت کشور و آسیب پذیری آنان در برابر تبلیغات نادرست دشمنان می شود.

در این مقاله،تربیت، تربیت سیاسی،مؤلفه های تربیت  سیاسی از دیدگاه امام خمینی( ره)، ارکان تربیت سیاسی و سپس بیانات و نظرات جمعی از اساتید دانشگاه فرهنگیان و دبیران و معلمان مدارس بندرعباس درباره ی شایستگی ها ومهارت های مورد نیاز معلمان برای تربیت سیاسی که از طریق مصاحبه بدست آمده بیان می شود.

کلمات کليدي: شایستگی, مهارت, تربیت , سیاسی, معلمان