نقش دانشگاه فرهنگیان در تحقق اقتصاد مقاومتی

چکیده:

کشور ایران در حوزه ی اقتصادی با مسائل یا  مفاهیمی مواجه است که  مشابه آن نمونه ای نداشته است لذا لازم است عرصه ی داخلی ، مردم  و دستگاههای اجرایی کشور دست به نو آوری و نظریه پردازی و الگو سازی بزنند.ل طرح و الگویی که در این راستا از طرف مقام معظم رهبری مطرح گردید سیاست اقتصاد مقاومتی بود.

حوزه ی اقتصادمقاومتی نیز حوزه ای بسیار گسترده ای است و عوامل و عناصر مختلفی در اجرای آن اثر گذار هستند از جمع مهمترین آنها مراکز دانشگاهی و پژوهشی می باشند این تحقیق تلاش نموده  است لذا با توجه اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی و نقش و جایگاه دانشگاه فرهنگیان  با بررسی توصیه ها و فرمان مقام معظم رهبری, سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی وظایف و ماموریت های دانشگاه فرهنگیان را در جهت تحقق اقتصادمقاومتی  استخراج نماید .نتایج تحقیق نشان می دهد دانشگاه فرهنگیان با تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص ,بالا بردن کیفیت کار مدیران وارائه الگو های مناسب می تواند به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی کمک نماید.

کلید واژه ها:

اقتصاد مقاومتی،سند تحول ،دانشگاه فرهنگیان،برنامه درس ملی, توصیه های رهبری