تاثیر هوش هیجانی بر بیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی شهرستان سیریک در سال تحصیلی ۹۵-۹۴

پیشرفت تحصیلی و عملکرد مطلوب آموزشی از مهمترین مقیاس های  پیشرفت نظام آموزشی است همچنین هوش یکی از جذابترین و جالب توجه ترین فرایندهای روانی است که جلوه های آن در موجودات مختلف به میزان متفاوت مشاهده می شود.به همین منظور پژوهشگر بر آن است که در این پژوهش ، تاثیر هوش هیجانی را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را بررسی نماید روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی می باشد که جامعه ی آماری آن شامل تمامی دانش آموزان پایه پنجم شهرستان سیریک در سال تحصیلی ۹۵-۹۴می باشد که  تعداد دانش آموزان بر اساس آمار موجود در اداره آموزش و پرورش شهرستان سیریک ۷۸۲ نفر ذکر گردیده است (۳۰۹ نفر دختر و ۴۷۳ پسر ) اعلام شده است.وبر اساس جدول مورگان نمونه آماری ۲۶۰ نفر می باشد. تحلیل داده ها به روش های آماری گویای این است که بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصلی و همچنین مولفه های هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد و از بین مولفه های هوش هیجانی ، مولفه ی خودآگاهی نسبت به دیگر متغیر ها پیش بینی کننده قوی تری برای پیشرفت تحصیلی می باشد.

کلمات کلیدی

 هوش هیجانی ،پیشرفت تحصیلی ،دانش آموز،خود آگاهی

 

[wsds_schedule_sale_discoun]

بررسی مشارکت دانش آموزان در فعالیت هاي دانش آموزي و عوامل موثر در آن

هدف اصلی این پژوهش بررسی مشارکت دانش آموزان در فعالیت هاي دانش آموزي و عوامل موثر در آن می باشد پژوهش حاضر توصیفی و مروری می باشد و برای انجام آن از کتاب ها و مقالات مختلفی که در منابع ذکر شده است ،استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻫﺎي رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘـﺬﯾﺮي آﻧـﺎن ﺑـﺮاي اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ و ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ در ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزي ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و ورزﺷﯽ و … ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. از جمله از این فعالیت ها را می توان فعالیت های شورای دانش آموزی ،بسیج دانش آموزی ،گروه سرود و اردو و مسابقات فرهنگی را نام برد. عوامل مختلفی در ارتباط با مشارکت دخالت دارند که از جمله از آن ها می توان جنسیت ، انگیزه ، نگرش فرد و فضای مدرسه و ارزش های شغلی و تحصیلی و ارزشیابی از شرایط جامعه و نحوه ی ارتباط افراد خانواده را نام برد.

 

کلمات کلیدی

 مشارکت، دانش آموز، اجتماع ، فرهنگ

تربیت سیاسی اجتماعی دانش آموزان با تاکید بر نقش معلمان

چکیده

دراین مقاله سعی بر این بوده است که نقش معلم در تربیت سیاسی  اجتماعی دانش آموزان را بررسی کنیم؛ لذا ابتدا به ارائه تعریف سیاست وتربیت سیاسی پرداخته ایم، سپس عوامل موثر در تربیت سیاسی را بررسی کرده ایم. نقش معلم در بطن نقش مدرسه و موسسات آموزشی جزء روش های غیر مستقیم تربیت سیاسی می باشد.

از آن جایی که امروزه آموزش غیر مستقیم اثر بخشی بیشتری نسبت به آموزش مستقیم دارد و دانش آموزان در این دوره از زندگی خود بیشتر از معلم خود الگو می گیرند، معلم نیز به عنوان یک عامل مهم در تربیت سیاسی محسوب شود. معلم اولين الگوي اقتدار سياسي مي باشد؛كه دانش آموز با آن مواجه مي شود چگونگي اعمال اين اقتدار جديد توسط دانش آموز با مقايسه با پدر شناخته مي شود، علاوه بر موقعيت اقتدار در كلاس، ‌معلم همچنين، از احترام عمومي در جامعه اش برخوردار است. مخصوصا در مناطق روستايي، مردم به معلم به عنوان منبع تمدن و فرهنگ مي نگردند حتي در بعضي مناطق، معلم از شخصيت نمانيدگي حكومت بهره مي برد. او عموما به عنوان مدل رفتاري و ارزشي اجتماع مورد احترام است وسایرن بخصوص دانش آموزان می باشد؛ که از ایشان الگو می گیرند.

کلمات کلیدی

سیاست, تربیت سیاسی, جامعه پذیری, دانش آموز