نقش آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان

چکیده
تعلیم و تربیت کارکرد های مختلفی از جمله علمی، اقتصادی، فرهنگی،سیاسی و اجتماعی دارد.از این رو همواره موضوعی مهم و ابزاری موثر برای رشد و توسعه ی جامعه در نظر گرفته می شود. یکی از کارکرد های مهم این نهاد، تربیت سیاسی و اجتماعی است که یادگیرندگان را برای مشارکت در فعالیت ها و تحولات سیاسی و اجتماعی ، انتقال ارزشها، نگرش ها و رفتارهای سیاسی واجتماعی به نسل نوآماده می کند.امروزه تربیت سیاسی و اجتماعی در همه ی کشورها از اولویت های تعلیم و تربیت به شمار می رود. در این راستا نظام آموزش و پرورش به منظور پاسخگویی به انتظارات و نیاز های جمعی شهروندان و همچنین تربیت شهروندانی که دارای خصوصیات مورد نظر جامعه باشند، باید بخش عظیمی از منابع خود را صرف تربیت سیاسی و اجتماعی نمایند نظام آموزشی و یا سیستم تعلیم و تربیت رسمی در هر جامعه مهمترین نقش را در تربیت سیاسی و اجتماعی افراد دارد که از طرق مواد درسی، مواد آموزشی، فعالیتهای تشریفاتی‏ و همچنین معلمان این فرایند صورت‏ می‏پذیرد.هدف از این پژوهش بررسی نقش آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان می باشد روش تحقیقی که در این پژوهش به کاربرده شده است روش مروری و کتابخانه ای می باشدنتایج به دست آمده نشان دادتوجه آموزش و پرورش به تربیت سیاسی و اجتماعی باعث می شود در دانش آموزان دانش و مهارت های مورد نیاز جهت مشارکت سیاسی و اجتماعی شکل بگیرد و در جامعه حضوری فعال و سازنده داشته باشند این امر از طرق مواد درسی، مواد آموزشی، فعالیتهای تشریفاتی‏ و همچنین معلمان صورت‏ می‏پذیرد.

کلید واژه:

تربیت سیاسی, تربیت اجتماعی, دانش آموزان , آموزش و پرورش

بررسي نقش معلم در تربيت سياسي – اجتماعي دانش آموزان

چكيده
جامعه پذيري يا اجتماعي شدن فرايندي است كه به انسان راه هاي زندگي كردن در جامعه را مي آموزد و ظرفيت هاي او را در جهت انجام وظايف فردي و به عنوان عضو جامعه توسعه مي بخشد از منظر ديگر جامعه پذيري فراگردي است كه طي آن فرد شيوه هاي رفتاري ، باورها ، ارزش ها ، الگو ها و معيار هاي فرهنگي خاص جامعه را ياد مي گيرد و آن ها را جزو شخصيت خود مي سازد.در اين راستا نقش معلم به عنوان اينكه رفتار ها ، ارزش ها و معيار ها ي خاص جامعه را به افراد مي آموزد و در تربيت سياسي و اجتماعي آنها اهميت فراواني دارد. به همين دليل هدف پژوهش حاضر، بررسي نقش معلم در تربيت سياسي – اجتماعي دانش آموزان است روش تحقيقي كه در اين تحقيق به كار برده شده است روش مروري و كتابخانه اي مي باشد. و نتايح به دست امده نشان مي دهد كه نظام آموزشي يا سيستم تعليم و تربيت رسمي در هرجامعه مهم ترين نقش را در جامعه پذيري افراد دارد كه از طريق مواد درسي، مواد اموزشي و همچنين معلمان اين فرايند صورت مي پذيرد، اما معلم به دليل برخورد مستقيم با دانش آموزان در خلال سال هاي سازنده ي زندگي و همچنين نفوذ قابل توجه بر تفكرات آنان ، نقش تعيين كننده در اين راستا دارد. معلم همواره به عنوان يكي از عوامل مهم در جامعه پذيري دانش اموزان مي باشد .

كليد واژه: معلم,تربيت سياسي- اجتماعي, دانش اموزان , جامعه پذير

بررسی نقش معلم در تربیت اجتماعی دانش آموزان ابتدایی

چکیده
هدف ازمطالعه ی حاضر،بررسی جایگاه تربیت اجتماعی در بین دانش آموزان ابتدایی و نقش تأثیرگذارمعلم درتربیت اجتماعی آنان است. تربیت اجتماعی یعنی آماده کردن افرادبرای زندگی بهترومطلوبتردرجامعه ودرمیان شهروندان است.انسان موجودی اجتماعی است ونیازبه روابط ومناسبتهای اجتماعی دارد.امروزه زندگی اجتماعی برای انسان دارای اهمیت است وزندگی انفرادی نوعی مجازات برای اوتلقی میشود؛بدون زندگی اجتماعی احتمال نداردکه بتواندمشکلات ونواقصی راکه دراعمال ورفتارواخلاقش وجودداردراشناسایی کرده وآن رابرطرف کند.آموزش وپرورش یک نظام اساسی درهرکشوراست.معلمان بهعنوان بهترین افرادمعرفی میشوندکه درنیروی انسانی آموزش وپرورش نقش حیاتی برعهده دارند.ازویژگیهای دانشآموزان در مقطع ابتدایی: ایجاد علاقه به کشوروجامعهی خود،فعالیتهای گروهی وهمکاری بابزرگترهااست. دانشآموزان همهی اعمال ورفتارمعلم خودرازیرنظردارندوازآنهادرس میگیرند.درواقع آنچه راکه بهصورت عینی مشاهده میکننددرذهنشان ثبت میشود. درفرآیندتربیت اجتماعی دانشآموزان، معلم درجایگاه دوم قرارداردکه بایدازطریق الگوهای عملی ورفتاری، نقصهای تربیتی خانواده را که جایگاه اول به خوداختصاص داده جبران کند.اینروزهافرصت بچههابرای برقراری ارتباط ویادگیری مهارتهای دیگران کمتراز قبل شده ،بیشتروقت خودرابهتنهایی میگذرانندوبافاصله گرفتن ازاعضای خانواده امکان تربیت اجتماعی کمتری پیدامیکنند. اگر دانشآموزان نقصهایی رادرخانواده داشته باشندازطریق معلم میتوانندآن نقصهاراجبران کرده وزندگی مطلوبی رادرجامعه داشته باشند.این مقاله به روش توصیفی وبااستفاده ازشیوهی کتابخانهای وبررسی منابع موجودبه موضوع موردمطالعه پرداخته است. درپایان برطبق مطالعات وبررسیهایی که صورت گرفت این نتیجه حاصل شد :اگردانشآموزان نتواننددرمحیط خانوادهشان به هردلیلی به تربیت اجتماعی صحیح برسند؛معلم باگروهبندی کردن دانشآموزان درکلاس وتشویق کردن دانشآموزان به همکاری بایکدیگر،واگذارکردن وظایف درداخل مدرسه ودرنهایت خارج ازمدرسه میتواندتاحدودزیادی درتربیت اجتماعی آنان تأثیرگذارباشد.همچنین دانشآموزان بهصورت پنهان ازاخلاق،رفتاروکردارمعلم خودالگوبرداری میکنند. لذامعلمان بایدنهایت دقت وتوجهشان رابهکارگیرندتاالگوی مناسبی برای دانشآموزان باشند.

کلمات کلیدی: تربیت اجتماعی,دانش آموزان ,معلم