بررسی میزان اثربخشی نظام آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان

چکیده

از آنجا که آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد تعلیم و تربیت رسمی عمومی، متولی اصلی فرآیند تعلیم و تربیت در همه ابعاد و ساحت‌های تعلیم و تربیت در کشور می باشد، لذا در این راستا مطالعه حاضر در نظر دارد موفقیت نظام آموزش و پرورش را در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان را مورد ارزیابی قرار دهد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموختگان آموزش و پرورش استان فارس می­باشد که تحقيقی توصيفي از نوع پيمايشی است. برای انتخاب نمونه آماری، تعداد ۱۸۰ نفر دانشجو به روش نمونه گیری در دسترس از بین تمامی دانشجویان پیوسته ورودی جدید دانشگاه فرهنگیان استان فارس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی و پایایی آن با روش­ تحلیل گویه و آلفای کرونباخ محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل­ آماری داده­های گردآوری شده نتایج زیر حاصل گردید:۱- ازدیدگاه دانش آموختگان، نظام آموزش وپرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان موفق نبوده است. ۲- بین دیدگاه دانشجویان رشته­های علوم تربیتی و علوم پایه دانشگاه تفاوت معناداری وجود دارد. ۳- بين دیدگاه دانشجویان پسر و دختر در مورد میزان موفقیت نظام آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان اختلاف معناداری نشان داده نشد. بنابر نتایج بدست آمده لازم است مدارس به عنوان اصلی ترین عامل اجرایی در نظام تعلیم و تربیت در ساختار و چارچوب آموزشی، روش­های یاددهی معلم، اجرایی محتوای برنامه درسی، نحوه­ی برقراری ارتباط با فراگیران وشیوه­های ارزشیابی تغییراتی را اعمال نماید.

واژه های کلیدی: آموزش و پرورش, تربیت سیاسی , تربیت اجتماعی, دانشجویان, دانشگاه فرهنگیان

نقش دانشگاه فرهنگیان در تحقق اقتصاد مقاومتی

چکیده:

کشور ایران در حوزه ی اقتصادی با مسائل یا  مفاهیمی مواجه است که  مشابه آن نمونه ای نداشته است لذا لازم است عرصه ی داخلی ، مردم  و دستگاههای اجرایی کشور دست به نو آوری و نظریه پردازی و الگو سازی بزنند.ل طرح و الگویی که در این راستا از طرف مقام معظم رهبری مطرح گردید سیاست اقتصاد مقاومتی بود.

حوزه ی اقتصادمقاومتی نیز حوزه ای بسیار گسترده ای است و عوامل و عناصر مختلفی در اجرای آن اثر گذار هستند از جمع مهمترین آنها مراکز دانشگاهی و پژوهشی می باشند این تحقیق تلاش نموده  است لذا با توجه اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی و نقش و جایگاه دانشگاه فرهنگیان  با بررسی توصیه ها و فرمان مقام معظم رهبری, سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی وظایف و ماموریت های دانشگاه فرهنگیان را در جهت تحقق اقتصادمقاومتی  استخراج نماید .نتایج تحقیق نشان می دهد دانشگاه فرهنگیان با تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص ,بالا بردن کیفیت کار مدیران وارائه الگو های مناسب می تواند به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی کمک نماید.

کلید واژه ها:

اقتصاد مقاومتی،سند تحول ،دانشگاه فرهنگیان،برنامه درس ملی, توصیه های رهبری