ابعاد شایستگی سیاسی و اجتماعی دانش آموزان

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی ابعاد شایستگی سیاسی و اجتماعی در افراد جامعه است.که اگر افراد جامعه از تربیت وشایستگی  والای اجتماعی وسیاسی برخوردار باشند،شخصیت آنها بنابر اقتضائات جامعه متناسب با فرهنگ وشایستگی های سیاسی واجتماعی،پیشرفت وتعالی داشته باشد سیر بالندگی جامعه هموار خواهد بود در غیر اینصورت تلاش ها وساختار ها تاثیر چندانی در توسعه نخواهد داشت. پژوهش حاضر از نوع پژوهش هی توصیفی تحلیلی و مروری می باشد که در آن از کتاب ها و مقالات متنوع استفاده شده است نتیجه گیری ها نشان میدهد که برای بهتر شدن جامعه و هم چنین برای رسیدن به جامعه ای ایده آل تربیت افراد باید بر اساس ویژگی های سیاسی و اجتماعی آن جامعه باشد.

واژه های کلیدی:

تربیت سیاسی, تربیت اجتماعی ,مهارت اجتماعی, افراد, جامعه