توسعه سیاسی و اجتماعی

نقش معلمان در توسعه سیاسی و اجتماعی

چکیده

آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی به طور رسمی وظیفه تعلیم  و تربیت افراد جامعه را برعهده دارد. مردم، مسئولین و اندیشمندان همگی بر این باور هستند که رشد و توسعه یک کشور به پرورش انسان های آگاه و برخوردار از مسئولیت بستگی دارد. هدف از این پژوهش توجه به نقش معلم به عنوان هسته مرکزی آموزش و پرورش در توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه و نیم نگاهی به تربیت حرفه ای معلمان و بهبود کیفیت مراکز تربیت معلم می باشد. در این نوشتار از روش کتابخانه ای – تحلیلی استفاده شده است. با توجه به ویژگی های جوامع توسعه یافته و همچنین شرایط موجود به این نتیجه می رسیم که از بایسته های سیاسی و اجتماعی یک کشور که خواستار توسعه و تحول و بهبود شرایط زیستی می باشد، این است که تربیت معلم قوی داشته باشد تا بتواند معلمانی حرفه ای تربیت کند و این معلمان با تربیت نیروی انسانی ماهر و مخترع که سرشار از حس وطن دوستی باشند نیز موجب تغییر و تحول  و توسعه در عرصه های مختلف جامعه می شوند. ودست آخر باید انقلابی در برنامه های درسی و پرورشی دانش آموزان و دانشجویان به وجود آوردکه مبتنی بر نظر کارشناسان و مربیان بزرگ تربیتی باشد.

کلمات کلیدی: آموزش و پرورش, معلم, توسعه, نیروی انسانی, توسعه سیاسی و اجتماعی.