نقش آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی در تحرک اجتماعی

چکیده

امكان گذار آزادانة افراد و گروه ها از منزلتي به منزلتي ديگر در جامعه را تحرک اجتماعی می گویند.تحرک اجتماعی را به تحرک عمودی،افقی،میان نسلی و درون نسلی تقسیم بندی کرده اند.البته تقسیم بندی های دیگری نیز از تحرک اجتماعی شده است. میزان تحصیلات،جنسیت،نژاد وشغل پدر از جمله عوامل متعددی هستند که در تحرک اجتماعی افراد،بین طبقات مختلف جامعه دخیل اند.شرط اصلی تحرک اجتماعی تغییر پایگاه جتماعی است.علل وجودی تحرک اجتماعی را وجود نابرابری ها، اعم از سیاسی، اقتصادی،اجتماعی بیان کرده اند.افراد در جایگاه خود برای دستیابی به منزلت و رفاه اجتماعی دست به تغییر پایگاه اجتماعی خود می زنند که همان تحرک اجتماعی است.افراد از طرق و با استفاده از ابزار گوناگون دست به این تحرک می زنند که یکی از این ابزار آموزش وپرورش است.افراد با استفاده از مهره ی تحصیل خود را برای گرفتن مشاغلی که دارای پایگاه اجتماعی بالایی اند آماده می کنند.آموزش وپرور همچنین می تواند از طریق اتخاذ سیاست هایی مانند بورس تحصیلی راه را برای افراد کم درآمد جامعه که در طبقه اجتماعی پایین قرار دارند هموار کند تا بتوانند پایگاه اجتماعی خود ر تغییر دهند.مراکز تربیت معلم از مهم ترین عوامل توسعه حرف ای معلمان است که به عنوان یکی از مهم ترین عامل پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به حساب می آید..

کلید واژه ها:

تحرک اجتماعی,پایگاه اجتماعی, نابرابری,آموزش وپرورش,تربیت معلم