نقش معلم در تربیت سیاسی اجتماعی دانش آموزان (رویکردهای تربیت شهروندی)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش معلم در تربیت سیاسی و اجتماعی از لحاظ  نظری است که با توجه به  دو رویکرد تربیت شهروندی پیشرفت گرا و محافظه کار است .که از  روش مروری –علمی و با استفاده از منابع علمی معتبر تدوین شده است .یافته های پژوهش بدین گونه است که  پیشرفت گرایان  به دنبال تحول همه جانبه  جامعه اند  که  رویکردهای بازسازی جامعه ، انتقادی از حامیان آن هستند و دیدگاه انتقال فرهنگی که هدف اصلی آن ها حفظ اقتدار حاکمیت و متمکن ساختن سنت های پیشین است از حامیان رویکرد محافظه کار هستند و دیدگاه دموکراتیک که متضمن هر دو نوع رویکرد می باشد. در پایان نیز نتیجه گیری این شده است که یک معلم فعالیت های خود را بر اساس ایجاد توازن بین پیشرفت گرایی و محافظه کاری تنظیم کند  و همواره فعالیت سیاسی و اجتماعی خود را برای به تعالی رسیدن جامعه پیش برد.

واژه های کلیدی :

مبانی اجتماعی- سیاسی, تربیت شهروندی , رویکرد محافظه کار ,رویکرد پیشرفت گرا