تربیت سیاسی اجتماعی از دیدگاه کانت

چکیده

 تربیت سیاسی و اجتماعی به عنوان یکی از اولویتهای مهم ، اهداف و مبانی  نظام آموزشی کشورها در سطوح مختلف  نظام آ موزش و پرورش و آموزش عالی آنان مطرح می باشد. این مهم نیز در دوران های مختلف تاریخی و توسط اندیشمندان در نظام های فکری و فلسفی مورد مداقه و نظریه پردازی قرار گرفته است. در مقاله حاضر تربیت سیاسی اجتماعی از دیدگاه کانت مورد بررسی قرار گرفته است. کانت به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان عصر روشنگری  علاوه بر تاسیس یک نظام جامع فکری و  فلسفی و گذاردن تاثیر عمیق بر فکر و فرهنگ اروپایی در زمینه فلسفه تربیتی نیز از سرآمدان و پیشقراولان بوده است. تربیت سیاسی اجتماعی کانت در قالب فلسفه اخلاق  وی قابل تبیین می باشد. از دید کانت تربیت دارای چهار مرحله پرورش تادیب آموزش و اخلاق می باشد . اخلاق یا تربیت اخلاقی برترین مرحله تربیت و به معنی مقصد و غایت آن است . در این مرحله می توان از اصل هایی همچون عمل مطابق با تکلیف و کاربست قوه هایی عالی ذهنی سخن به میان آورد. از دلالت های دیگر تربیت سیاسی اجتماعی کانت ، اراده و استقلال درونی است. و هدف غائی تربیت تکون منش آدمی است . کانت منش را مبتنی بر اطاعت ، صداقت و سلوک اجتماعی می داند. خویشتن داری ، وظایف نسبت به خود و دیگران ،ثبات رای و اقبال به فضایل و پرهیز از رذایل اخلاقی از دیگر اصول تربیتی کانت می باشند.

کلمات کليدي:

تربیت سیاسی , تربیت اجتماعی , تربیت اخلاقی , کانت