تحلیل کتاب مطالعات اجتماعی بر مولفه های تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی وضعیت تربیت سیاسی و اجتماعی در برنامه ی درسی فعلی یا رسمی دوره ابتدایی انجام شد.پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است. که برای انجام آن از تحلیل محتوای کیفی و سند کاوی استفاده شده است.بدین منظور راهنمای برنامه ی درسی تعلیمات اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و کتاب های مربوطه به صورت عمدتا کیفی تحلیل و نقادی شده است.نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که وضعیت تربیت سیاسی در برنامه ی درسی دوره ابتدایی چندان مطلوب نیست.اهداف مربوطه بیش تر ناظر بر بعد شناختی و عاطفی است و بعد رفتاری یا مهارتی مورد غفلت واقع شده است. محتوای برنامه ی درسی نیز نتوانسته است فرصت مناسبی را برای تربیت کودکان مبتنی بر اندیشه مردم سالاری دینی فراهم آورد و نیاز به بازنگری اساسی و جدی دارد. گرچه روش های اموزش و ارزشیابی پیشنهادی به نظر یادگیرنده محور و فعال هستند، لیکن با توجه به کاستی و ضعف محتوای آموزشی نمی تواند چندان موثر باشد.

واژگان کلیدی: برنامه ریزی درسی,تربیت سیاسی,تربیت اجتماعی, مردم سالاری دینی,دوره ابتدایی