معلّمین شهید ، الگوهای تراز تربیت قرآني با تأکید بر سیرة رضوی

 

چکیده

پژوهش حاضر ازنوع کیفی به شیوةاسنادي ازروش پژوهش استنتاجی بارویکردتوصیفی-تفسیری می باشدکه درآن،نقش الگوهای تربیتی موردنظر [معلّمین شهید]؛ درتراز مبانی واصول مهم تربیتی قرآني و سیرة رضوی ،مورد بررسی قرارگرفته است.جامعه آماری،کلیه منابع دست اول (قرآن مجیدوآثارمربوط ومنتسب به امام رضا(ع)ووصیت نامه معلمین شهید)ومنابع دست دوم ازمنابع غنی اسلامی واحادیث وروایات واقوال منقول ازامام رضا(ع)ومقولةمعلّمی و شهادت است که، درنشریات وپایگاههای اینترنتی وپژوهش هاوتحقیقات مرتبط باموضوع تحقیق موجود بوده است.نمونه گیری به شیوة هدفمندانجام شده وبراین اساس ازمنابع فوق الذکراستفاده شده است.ابزار پژوهش فیش برداری بوده است.مهمترین مبناهای تربیتی قرآني از نگاه امام هشتم(ع) که دروصیت نامه های معلمان شهید، به عنوان الگوهای ترازشدة تربیتی؛ متبلوربوده و ارائه آن به جامعة معلمان كشورمان، ازاهداف اصلی این پژوهش بوده است. درمجموع ۶مبنا و۱۵ اصل تربیتی و۳۵بندازوصایای برگزیده معلمین شهید،دراين زمینه موردبررسی قرارگرفته است:۱)مبنای اول تقوی وخشیت الهی ؛شامل اصول تقوی وزهد،اخلاص درعمل، بصیرت وروشن بینی۲)مبنای دوم اندیشه ورزی؛ شامل اصول عقلانیت وکسب دانش واشاعه آن۳)مبنای سوم پرورش شخصیت اخلاقی؛ شامل اصول حسن خلق،تواضع وفروتنی،صبر وسعه صدر۴)مبنای چهارم رسیدن به کمال؛شامل اصول یقین،قرب الهی۵)مبنای پنجم ولایت پذیری؛شامل اصول تولّی ،تبرّی۶)مبنای ششم مبارزه باهواهای نفسانی؛شامل اصول تزکیه نفس،تذکّرویادآوری،امربه معروف ونهی ازمنکر.اين مباني واصول پركاربردترين موضوعات بكاررفته دروصاياي معلمين شهيد كشورمان بود.

كلمات كليدي:قرآن,سيرة رضوي,معلمين شهيد,الگوي ترازتربيتي