بررسی مشارکت دانش آموزان در فعالیت هاي دانش آموزي و عوامل موثر در آن

هدف اصلی این پژوهش بررسی مشارکت دانش آموزان در فعالیت هاي دانش آموزي و عوامل موثر در آن می باشد پژوهش حاضر توصیفی و مروری می باشد و برای انجام آن از کتاب ها و مقالات مختلفی که در منابع ذکر شده است ،استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻫﺎي رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘـﺬﯾﺮي آﻧـﺎن ﺑـﺮاي اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ و ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ در ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزي ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و ورزﺷﯽ و … ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. از جمله از این فعالیت ها را می توان فعالیت های شورای دانش آموزی ،بسیج دانش آموزی ،گروه سرود و اردو و مسابقات فرهنگی را نام برد. عوامل مختلفی در ارتباط با مشارکت دخالت دارند که از جمله از آن ها می توان جنسیت ، انگیزه ، نگرش فرد و فضای مدرسه و ارزش های شغلی و تحصیلی و ارزشیابی از شرایط جامعه و نحوه ی ارتباط افراد خانواده را نام برد.

 

کلمات کلیدی

 مشارکت، دانش آموز، اجتماع ، فرهنگ

شایستگی و مهارت های مورد نیاز معلمی در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان

چکیده

جهان امروز دنیای اطلاعات، پیچیدگی های سیاسی-اجتماعی و گسترش ارتباطات است به گونه ای که مرزها پشت سر نهاده شده و دنیا را همانند یک شبکه اجتماعی به هم متصل کرده است. این مطلب بسیاری از جنبه های زندگی ما و به ویژه نسل جدید را تحت تاثیر قرار داده است. دانش آموزان سرمایه ها و آینده سازان کشور هستند به همین دلیل وظیفه یک معلم هوشیار و متعهد این است که در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان به نحوه موثر و شایسته ای اثر گذار باشد و به گونه ای دانش آموزان را تربیت کند که خود بتوانند در این دنیای بزرگ مسائل و چالش های پیش رویشان را بشناسند و در مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه خود آگاهانه و با بصیرت شرکت داشته باشند. برای دستیابی به این مهم معلم باید از مهارتها و شایستگی هایی از جمله افزایش اطلاعات در همه زمینه ها، مهارت برقراری ارتباط موثر، به روز بودن و آگاه بودن به مسائل روز، مهارت مشارکت دادن دانش آموزان در کار گروهی و داشتن بصیرت سیاسی و اجتماعی برخوردار باشد که دستیابی به این نتیجه خود دقت در امر گزینش معلمان با بصیرت، برقراری جلسات هم اندیشی معلمان، فراهم ساختن فضای آشنایی دانشجو-معلمان با مسائل سیاسی و اجتماعی روز و برگزاری دوره های آموزشی جهت تقویت بصیرت معلمان در حین خدمت را می طلبد.

کلمات کليدي: تربیت، سیاست، اجتماع،  معلم،  بصیرت