نقش برنامه درسی در تربیت سیاسی اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی

چکیده

یکی از مهمترین کارکرد های نظام آموزشی به طور عام و برنامه های درسی به طور خاص ، تربیت سیاسی می باشد که ناظر بر ایجاد و رشد مجموعه ای از شناخت ها ، عواطف و مهارت های سیاسی و اجتماعی در دانش آموزان می باشد. همچنین یکی دیگر  از مهمترین کارکرد های آموزش و پرورش در عصر حاضر و جامعه کنونی ، تربیت اجتماعی افراد و برقراری ارتباط مناسب با دیگران و مسئولیت پذیری برای برعهده گرفتن وظایف شغلی و مدنی در جامعه ملی و جهانی می باشد. تربیت اجتماعی تدارک فرصتهایی برای کسب علم و دانش ، سازگاری افراد جامعه با یکدیگر و آماده نمودن آنان جهت پذیرش مسئولیت های مدنی و اجتماعی ، پرورش معنویات و اخلاق اجتماعی ، آموزش مهارتهای لازم برای کاریابی و بدست آوردن شغل مناسب و توسعه آگاهی آنان درباره مسیر زندگی شغلی و هدایت به سوی زندگی آینده است و در واقع رویکرد برنامه ریزی درسی باعث شکل گیری جوانب شخصیت سیاسی اجتماعی و منجر به شکل گیری رفتار سیاسی نسل دانش پذیر جامعه در آینده خواهد شد. هدف از این پژوهش بررسی نقش برنامه درسی در تربیت سیاسی اجتماعی دانش آموزان می باشد و روش تحقیقی که در این پژوهش بکار برده شده ، روش مروری می باشد. نتایج بدست آمده نشان داد : برنامه ریزی درسی در مدارس ما باید به گونه ای باشد که شیوه انتقال فرهنگ سیاسی و اجتماعی را برای نسل نوجوان و جوان جامعه ما فراهم کند. این برنامه ها باید به توزیع الگوهای جهت گیرانه نسبت به موضوعات سیاسی در بین نسل دانش پذیر ما  اهتمام ورزد.

کلید واژه : برنامه ریزی , برنامه درسی , تربیت سیاسی , اجتماعی