بررسی میزان اثربخشی نظام آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان

چکیده

از آنجا که آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد تعلیم و تربیت رسمی عمومی، متولی اصلی فرآیند تعلیم و تربیت در همه ابعاد و ساحت‌های تعلیم و تربیت در کشور می باشد، لذا در این راستا مطالعه حاضر در نظر دارد موفقیت نظام آموزش و پرورش را در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان را مورد ارزیابی قرار دهد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموختگان آموزش و پرورش استان فارس می­باشد که تحقيقی توصيفي از نوع پيمايشی است. برای انتخاب نمونه آماری، تعداد ۱۸۰ نفر دانشجو به روش نمونه گیری در دسترس از بین تمامی دانشجویان پیوسته ورودی جدید دانشگاه فرهنگیان استان فارس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی و پایایی آن با روش­ تحلیل گویه و آلفای کرونباخ محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل­ آماری داده­های گردآوری شده نتایج زیر حاصل گردید:۱- ازدیدگاه دانش آموختگان، نظام آموزش وپرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان موفق نبوده است. ۲- بین دیدگاه دانشجویان رشته­های علوم تربیتی و علوم پایه دانشگاه تفاوت معناداری وجود دارد. ۳- بين دیدگاه دانشجویان پسر و دختر در مورد میزان موفقیت نظام آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان اختلاف معناداری نشان داده نشد. بنابر نتایج بدست آمده لازم است مدارس به عنوان اصلی ترین عامل اجرایی در نظام تعلیم و تربیت در ساختار و چارچوب آموزشی، روش­های یاددهی معلم، اجرایی محتوای برنامه درسی، نحوه­ی برقراری ارتباط با فراگیران وشیوه­های ارزشیابی تغییراتی را اعمال نماید.

واژه های کلیدی: آموزش و پرورش, تربیت سیاسی , تربیت اجتماعی, دانشجویان, دانشگاه فرهنگیان

نقش دانشگاه فرهنگیان در توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه

چکیده

دانشگاه فرهنگیان نیز مجموعه­ای مستقل از جامعه نبوده و ضمن تاثیرپذیری از نظام سیاسی و اجتماعی، توانایی مهمی در تاثیرگذاری بخش های مختلف آن را نیز دارد؛ حال دانشگاه فرهنگیان از آنجایی که یکی از عاملان اساسی در تربیت معلمان به حساب می آید، لازم است این سازمان را از سایر نهاد­ها و ارگان­های اجتماعی در جهت توسعه سیاسی و اجتماعی مؤثرتر دانست؛ تا جایی که در جهت نقش و تاثیر دانشگاه فرهنگیان در توسعه سیاسی و اجتماعی، این مطالعه به روش تحلیل فلسفی مبتنی بر استدلال­های عقلانی انجام و جهت جمع­آوری اطلاعات از منابع کتابخانه­ای استفاده گردید تا بدین وسیله در این روش پس از تعاریف متغیرهای اصلی به تجزیه و تحلیل داده­ها پرداخته ­شود. پس از تجزیه و تحلیل داده­ها می توان عنوان کرد که، دانشگاه فرهنگیان لازم است متناسب با اهداف آموزش و پرورش برنامه های را در جهت پرورش و تقویت الگو هاو نگرش های چون افزایش مشارکت سیاسی، ارتقا و بهبود فرهنگی، برپایی عدالت، وحدت و هماهنگی اجتماعی، علاقه و اشتیاق به آرمان ها و ارزش های سیاسی واجتماعی، آگاهی از نظام ها و فهم سیاسی و اجتماعی طراحی نماید. همچنین در جهت افزایش تاثیر گذاری دانشگاه فرهنگیان می بایست در برنامه ها، رویکردها و روش های آموزشی دانشگاه تجدید نظری اعمال گردد.

کلمات کلیدی: توسعه سیاسی, توسعه اجتماعی, دانشگاه, معلم, آموزش و پرورش

نقش آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان

چکیده
تعلیم و تربیت کارکرد های مختلفی از جمله علمی، اقتصادی، فرهنگی،سیاسی و اجتماعی دارد.از این رو همواره موضوعی مهم و ابزاری موثر برای رشد و توسعه ی جامعه در نظر گرفته می شود. یکی از کارکرد های مهم این نهاد، تربیت سیاسی و اجتماعی است که یادگیرندگان را برای مشارکت در فعالیت ها و تحولات سیاسی و اجتماعی ، انتقال ارزشها، نگرش ها و رفتارهای سیاسی واجتماعی به نسل نوآماده می کند.امروزه تربیت سیاسی و اجتماعی در همه ی کشورها از اولویت های تعلیم و تربیت به شمار می رود. در این راستا نظام آموزش و پرورش به منظور پاسخگویی به انتظارات و نیاز های جمعی شهروندان و همچنین تربیت شهروندانی که دارای خصوصیات مورد نظر جامعه باشند، باید بخش عظیمی از منابع خود را صرف تربیت سیاسی و اجتماعی نمایند نظام آموزشی و یا سیستم تعلیم و تربیت رسمی در هر جامعه مهمترین نقش را در تربیت سیاسی و اجتماعی افراد دارد که از طرق مواد درسی، مواد آموزشی، فعالیتهای تشریفاتی‏ و همچنین معلمان این فرایند صورت‏ می‏پذیرد.هدف از این پژوهش بررسی نقش آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان می باشد روش تحقیقی که در این پژوهش به کاربرده شده است روش مروری و کتابخانه ای می باشدنتایج به دست آمده نشان دادتوجه آموزش و پرورش به تربیت سیاسی و اجتماعی باعث می شود در دانش آموزان دانش و مهارت های مورد نیاز جهت مشارکت سیاسی و اجتماعی شکل بگیرد و در جامعه حضوری فعال و سازنده داشته باشند این امر از طرق مواد درسی، مواد آموزشی، فعالیتهای تشریفاتی‏ و همچنین معلمان صورت‏ می‏پذیرد.

کلید واژه:

تربیت سیاسی, تربیت اجتماعی, دانش آموزان , آموزش و پرورش

نقش معلمان در توسعه سیاسی و اجتماعی

چکیده

آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی به طور رسمی وظیفه تعلیم  و تربیت افراد جامعه را برعهده دارد. مردم، مسئولین و اندیشمندان همگی بر این باور هستند که رشد و توسعه یک کشور به پرورش انسان های آگاه و برخوردار از مسئولیت بستگی دارد. هدف از این پژوهش توجه به نقش معلم به عنوان هسته مرکزی آموزش و پرورش در توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه و نیم نگاهی به تربیت حرفه ای معلمان و بهبود کیفیت مراکز تربیت معلم می باشد. در این نوشتار از روش کتابخانه ای – تحلیلی استفاده شده است. با توجه به ویژگی های جوامع توسعه یافته و همچنین شرایط موجود به این نتیجه می رسیم که از بایسته های سیاسی و اجتماعی یک کشور که خواستار توسعه و تحول و بهبود شرایط زیستی می باشد، این است که تربیت معلم قوی داشته باشد تا بتواند معلمانی حرفه ای تربیت کند و این معلمان با تربیت نیروی انسانی ماهر و مخترع که سرشار از حس وطن دوستی باشند نیز موجب تغییر و تحول  و توسعه در عرصه های مختلف جامعه می شوند. ودست آخر باید انقلابی در برنامه های درسی و پرورشی دانش آموزان و دانشجویان به وجود آوردکه مبتنی بر نظر کارشناسان و مربیان بزرگ تربیتی باشد.

کلمات کلیدی: آموزش و پرورش, معلم, توسعه, نیروی انسانی, توسعه سیاسی و اجتماعی.