بررسی مشارکت دانش آموزان در فعالیت هاي دانش آموزي و عوامل موثر در آن

هدف اصلی این پژوهش بررسی مشارکت دانش آموزان در فعالیت هاي دانش آموزي و عوامل موثر در آن می باشد پژوهش حاضر توصیفی و مروری می باشد و برای انجام آن از کتاب ها و مقالات مختلفی که در منابع ذکر شده است ،استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻫﺎي رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘـﺬﯾﺮي آﻧـﺎن ﺑـﺮاي اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ و ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ در ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزي ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و ورزﺷﯽ و … ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. از جمله از این فعالیت ها را می توان فعالیت های شورای دانش آموزی ،بسیج دانش آموزی ،گروه سرود و اردو و مسابقات فرهنگی را نام برد. عوامل مختلفی در ارتباط با مشارکت دخالت دارند که از جمله از آن ها می توان جنسیت ، انگیزه ، نگرش فرد و فضای مدرسه و ارزش های شغلی و تحصیلی و ارزشیابی از شرایط جامعه و نحوه ی ارتباط افراد خانواده را نام برد.

 

کلمات کلیدی

 مشارکت، دانش آموز، اجتماع ، فرهنگ

بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي با فرسودگي شغلي معلمان ابتدايي رویدر

با پيچيده تر شدن روز افزون جوامع امـروزي، رسـالت سـازمانهـا بـراي بـرآوردن انتظـارات جوامـع،

حساستر و مهمتر مي شود. به طوري كه ميتوان اذعان كرد كه دنياي ما دنياي سازمانهاسـت و آنچـه

امروز در بين اهل فن و به اتفاق نظر به يقين تبديل شده، نقش اساسي نيروي انساني بـه عنـوان عامـل گرداننده اصلي سازمانهاست. به عبارت ديگر، انسانها به كالبد سازمان جان ميدهند. بي ترديد نيـروي انساني كارآمد و خود انگيخته ميتواند براي رشد خود و توسعه و دستيابي به هدفهاي برنامهريزي شـده سازمان، بيشترين كارآرايي را داشته باشد. با توجه به حساسيت سازمان آموزش و پرورش، براي دسـتيابي و اجراي موفقيتميز هر فعاليت آموزشي افزون بر منابع مالي، وسايل و فناوري، وجود نيروي انساني سالم و متعهد، نقش اساسي را ايفا مي کند. به عبارت ديگر تعهد كاري و واكنش عاطفي فـرد نـسبت بـه كـار و همچنين بالا بودن سلامت رواني، ميزان توليد و قابليت كار را بالا مي برد(گرين هاو، ۱۹۷۵).

  فرسودگي شغلي  واژهاي براي توصيف دگرگونيهاي منفي نگرش، روحيه و رفتـار در رويـارويي بـا فشارهاي رواني مربوط به كار است. اين فرسودگي بيشتر در شغلهايي پديد مي آيد كه افراد زمان زيادي از ساعتهاي كاري را در ارتباط نزديك با ساير مردم ميگذرانند. رايجترين تعريف از فرسودگي شـغلي را مازلاك و جكسون ارائه نمودهاند. فرسودگي شغلي نـشانگاني روان شناختيـشامل خـستگي هيجـاني، مسخ شخصيت و كاهش كفايت شخصي مي باشد (شوفلي، مازلاك و مارک۱۹۹۴).