نقش بهره‌گیری از بازی‌های آموزشی در پرورش مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان

آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان اولین قدم برای تربیت اجتماعی آنان است. چون انسان موجودی اجتماعی است و به صورت جمعی زندگی می‌کند، یکی از شروط لازم برای بالا بردن کیفیت زندگی انسان، کسب مهارت‌های اجتماعی است.  این مقاله با هدف بررسی نقش بهره‌گیری از بازی‌های آموزشی در پرورش مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان نگارش یافته است. منابع استخراج اطلاعات آن مستندات کتابخانه‌ای و جستجوی اینترنتی می‌باشد. این مقاله از نوع مروری – تحلیلی است. در این مقاله در ابتدا سعی شده به تشریح مفهوم مهارت های اجتماعی و تعاریفی از آن پرداخته شود. سپس دلالت‌های کاربرد بازی جهت پرورش مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان تشریح گشته و به معرفی بازی‌های آموزشی و اصول کاربرد بازی‌های آموزشی پرداخته شده است. در پایان دو نمونه از بازی‌های آموزشی (یکی از آن‌ها توسط نویسندگان مقاله طراحی شده و به مرحله اجرا در آمده است)، که علاوه بر داشتن اهداف آموزشی به کسب مهارت‌های اجتماعی نیز کمک می‌کند نیز آورده شده است. به همه معلمان دلسوز کشور توصیه می‌شود با به کارگیری بازی‌های آموزشی، ضمن تدریس درس‌های آموزشی به صورت لذت‌بخش، به  پرورش مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان نیز بپردازند زیرا کودکان در بازی بسیاری از این مهارت‌ها را کسب می‌کنند.

کلمات کليدي

مهارت‌های اجتماعی، بازی‌های آموزشی، بازی، معلم، دانش‌آموز

 

 

 

 

 

تاثیر هوش هیجانی بر بیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی شهرستان سیریک در سال تحصیلی ۹۵-۹۴

پیشرفت تحصیلی و عملکرد مطلوب آموزشی از مهمترین مقیاس های  پیشرفت نظام آموزشی است همچنین هوش یکی از جذابترین و جالب توجه ترین فرایندهای روانی است که جلوه های آن در موجودات مختلف به میزان متفاوت مشاهده می شود.به همین منظور پژوهشگر بر آن است که در این پژوهش ، تاثیر هوش هیجانی را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را بررسی نماید روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی می باشد که جامعه ی آماری آن شامل تمامی دانش آموزان پایه پنجم شهرستان سیریک در سال تحصیلی ۹۵-۹۴می باشد که  تعداد دانش آموزان بر اساس آمار موجود در اداره آموزش و پرورش شهرستان سیریک ۷۸۲ نفر ذکر گردیده است (۳۰۹ نفر دختر و ۴۷۳ پسر ) اعلام شده است.وبر اساس جدول مورگان نمونه آماری ۲۶۰ نفر می باشد. تحلیل داده ها به روش های آماری گویای این است که بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصلی و همچنین مولفه های هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد و از بین مولفه های هوش هیجانی ، مولفه ی خودآگاهی نسبت به دیگر متغیر ها پیش بینی کننده قوی تری برای پیشرفت تحصیلی می باشد.

کلمات کلیدی

 هوش هیجانی ،پیشرفت تحصیلی ،دانش آموز،خود آگاهی

 

[wsds_schedule_sale_discoun]

بررسی مشارکت دانش آموزان در فعالیت هاي دانش آموزي و عوامل موثر در آن

هدف اصلی این پژوهش بررسی مشارکت دانش آموزان در فعالیت هاي دانش آموزي و عوامل موثر در آن می باشد پژوهش حاضر توصیفی و مروری می باشد و برای انجام آن از کتاب ها و مقالات مختلفی که در منابع ذکر شده است ،استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻫﺎي رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘـﺬﯾﺮي آﻧـﺎن ﺑـﺮاي اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ و ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ در ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزي ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و ورزﺷﯽ و … ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. از جمله از این فعالیت ها را می توان فعالیت های شورای دانش آموزی ،بسیج دانش آموزی ،گروه سرود و اردو و مسابقات فرهنگی را نام برد. عوامل مختلفی در ارتباط با مشارکت دخالت دارند که از جمله از آن ها می توان جنسیت ، انگیزه ، نگرش فرد و فضای مدرسه و ارزش های شغلی و تحصیلی و ارزشیابی از شرایط جامعه و نحوه ی ارتباط افراد خانواده را نام برد.

 

کلمات کلیدی

 مشارکت، دانش آموز، اجتماع ، فرهنگ

بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي با فرسودگي شغلي معلمان ابتدايي رویدر

با پيچيده تر شدن روز افزون جوامع امـروزي، رسـالت سـازمانهـا بـراي بـرآوردن انتظـارات جوامـع،

حساستر و مهمتر مي شود. به طوري كه ميتوان اذعان كرد كه دنياي ما دنياي سازمانهاسـت و آنچـه

امروز در بين اهل فن و به اتفاق نظر به يقين تبديل شده، نقش اساسي نيروي انساني بـه عنـوان عامـل گرداننده اصلي سازمانهاست. به عبارت ديگر، انسانها به كالبد سازمان جان ميدهند. بي ترديد نيـروي انساني كارآمد و خود انگيخته ميتواند براي رشد خود و توسعه و دستيابي به هدفهاي برنامهريزي شـده سازمان، بيشترين كارآرايي را داشته باشد. با توجه به حساسيت سازمان آموزش و پرورش، براي دسـتيابي و اجراي موفقيتميز هر فعاليت آموزشي افزون بر منابع مالي، وسايل و فناوري، وجود نيروي انساني سالم و متعهد، نقش اساسي را ايفا مي کند. به عبارت ديگر تعهد كاري و واكنش عاطفي فـرد نـسبت بـه كـار و همچنين بالا بودن سلامت رواني، ميزان توليد و قابليت كار را بالا مي برد(گرين هاو، ۱۹۷۵).

  فرسودگي شغلي  واژهاي براي توصيف دگرگونيهاي منفي نگرش، روحيه و رفتـار در رويـارويي بـا فشارهاي رواني مربوط به كار است. اين فرسودگي بيشتر در شغلهايي پديد مي آيد كه افراد زمان زيادي از ساعتهاي كاري را در ارتباط نزديك با ساير مردم ميگذرانند. رايجترين تعريف از فرسودگي شـغلي را مازلاك و جكسون ارائه نمودهاند. فرسودگي شغلي نـشانگاني روان شناختيـشامل خـستگي هيجـاني، مسخ شخصيت و كاهش كفايت شخصي مي باشد (شوفلي، مازلاك و مارک۱۹۹۴).

بررسی رابطه سبک های مدیریتی با اثر بخشی معلمان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف اصلی بررسی رابطه سبک های مدیریتی با اثر بخشی معلمان می باشد و به روش توصیفی (مروری و تحلیلی) انجام گرفته است. که برای انجام آن از کتاب ها و مقالات مربوط و معتبری استفاده شده است.نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که از بین چهار سبک مدیریتی آمرانه، خیر خواهانه، مشورتی و مشارکتی با اثر بخشی سبک مشارکتی رابطه قوی و مثبت تری نسبت به دیگر سبک های مدیریتی دارد. همچنین هرچه از شیوه مدیریت بسته (سبک ساختگرا و آمرانه) به سمت مدیریت باز (روابط مدار و مشاركتى) بیش برود  اثر بخشی معلمان  بیشتر و در نتیجه منجر به موفقیت سازمان خواهد شد.

کلمات کلیدی:

سبک های مدیریتی,اثر بخشی ,اثر بخشی معلم,مدیریت باز,مدیریت بسته.

نقش حرفه ای معلمان در نظام اموزشی و توسعه سیاسی اجتماعی معلمان

چکیده

در یک نگاه دقیق، آموزش و پرورش در کانون رشد فردی و اجتماعی قرار می گیرد. با این ویژگی محوری، هیچ نهاد دیگری به اندازه آموزش و پرورش با چالش اساسی و بنیادی روبه رو نبوده و نیست. امروزه نمی توان ضرورت، فوریت و نیز اعجاز آموزش و پرورش را برای آینده کم ارزش شمرد. بنیان همبستگی اجتماعی، پیشرفت همه جانبه جامعه، توسعه پایدار، تعالی انسانیت و صلح و دوستی، به آموزش و پرورش وابسته است. البته نیل به این اهداف، در گرو عوامل متعددی است. با نگاهی به نظام تربیتی و مطالعه عناصر و مؤلفه های گوناگون آن، خواهیم دید که شاخص ترین و ممتازترین مؤلفه آن، «معلم» است که بنیانی برای رویارویی با چالش ها و بحران های حال و آینده نظام آموزشی محسوب می شود. البته نگرش نظام مند ایجاب می کند که همه مؤلفه ها را مورد توجه قرار دهیم؛ لیکن با توجه به موضوع بحث، می توان نقش برخی عناصر از جمله معلم را برجسته تر دانست. لذا با چنین تأکیدی، آنچه فوریت دارد، تغییر نگاه نسبت به «نقش معلم» است ــ نقشی که به مراتب از نقش منتقل کننده مفاهیم و مطالب علمی به فراگیران، فراتر می رود. در عصر پرشتاب تحولات امروزی، معلم باید در فرایند آموزش و تدریس به عنوان عامل یا «کارگزار فکور» ظاهر شود. بر این مبنا، وی باید از توان و شایستگی ایجاد، تقویت عزم، اهتمام، رغبت و انگیزه یادگیری در دانش آموزان برخوردار باشد. این مقاله، ضمن توجه به اهمیت آموزش و پرورش و جایگاه ممتاز معلم، به عواملی که به ایفای نقش هرچه مطلوب تر حرفه و تفکر معلمی کمک می کند، پرداخته است.

کلمات کلیدی  

معلم, نظام آموزشی,حرفه,آموزش, تدریس, تربیت, نقش حرفه معلم, هنر, یادگیری،

تبیین جایگاه مدرسه و معلم در تربیت اجتماعی دانش آموزان و ارایه راهکار برای بهبود کیفیت آن

چکیده

جامعه پذیری یک جریان است که در آن افراد شخصیت و هویت خود را بدست می آورند و نحوه ی زندگی را یاد می گیرند. جامعه پذیری یک نقطه اتصال ضروری و حیاتی بین فرد و جامعه است. یکی از مهم ترین اهداف تعلیم و تربیت، اجتماعی ساختن دانش آموزان است. هدف اصلی این پژوهش، تبیین نقش مدرسه و معلم در تربیت اجتماعی دانش آموزان و همچنین ارائه راهکار هایی برای کیفیت بخشیدن به آن است. اینکه در مدرسه چگونه به دانش آموزان آموزش داده شود تا بتوانند در گروه با یکدیگر تعامل داشته باشند، نقش خود را در جامعه بدانند و به طور کلی “عضو سودمند و موثر جامعه” باشند. مدرسه می تواند با برگزاری گردهمایی ها، توجه به برنامه های فوق برنامه و ایجاد فرصت های برای دانش آموزان که بتوانند در امور مدرسه نقش داشته ، نقش بسزایی در تربیت اجتماعی دانش آموزان داشته باشد. همچنین رفتار، اخلاق، دانش علمی و الگوی های تدریس معلم نیز نقش غیرقابل انکاری در جامعه پذیری دانش آموزان دارد.

کلمات کلیدی :

تعلیم و تربیت, تربیت اجتماعی, مدرسه, معلم

نقش ایدئولوژیک سیاسی – اجتماعی معلم در سند تحول بنیادین

چکیده

امروزه ضرورت، فوریت و نیز اعجاز آموزش و پرورش برای آینده پر ارزش است. بنیان همبستگی اجتماعی، پیشرفت همه جانبه جامعه، توسعه پایدار، تعالی انسانیت و صلح و دوستی، به آموزش و پرورش وابسته است.  لذا این ضرورت جز با برخورداری کارگزاران آموزش و پرورش من جمله معلمان از شایستگی های اجتماعی و سیاسی محقق نمی شود. در حال حاضر از مهم ترین اسنادی که همچون چراغ راهی مسیر تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش را نشان می دهد، سند تحول بنیادین است. لذا این تحقیق، به تحلیل ابعاد شایستگی های سیاسی – اجتماعی معلم در سند تحول بنیادین با استفاده از  روش تحلیل اسناد و مطالعه منابع معتبر می پردازد. با استفاده از  روش پژوهش توصیفی – تحلیلی به این سوال پاسخ می دهد که “نقش ایدئولوژیک معلمان در تربیت و تحولات سیاسی – اجتماعی دانش آموزان به چه میزان است؟” و با توجه  به بررسی های صورت گرفته  نتایج حاصل نشان داد که علی رغم تاکیدات بی شمار صاحبان اندیشه مبنی بر نیازمندی جامعه به معلمی با بصیرت در حوزه های اجتماعی و سیاسی، این مهم به طور خاص مورد توجه قرار نگرفته است و باید در لا به لای متون سند تحول به عنوان نقشه راه دنبال این موضوع بود .

کلید واژه ها:

شایستگی های سیاسی- اجتماعی, معلم, تربیت سیاسی, تربیت اجتماعی

تربیت معلم و توسعه سیاسی و اجتماعی در جامعه

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تربیت معلم و توسعه سیاسی و اجتماعی در جامعه می پردازد. در این پژوهش در رویکرد روشی از روش مطالعات کتابخانه ای استفاده شده و سپس به تحلیل مطالب جمع آوری شده مبادرت گردیده است. از این روی روش متدولوژیک و شیوه پردازش، توصیفی ـ تحلیلی است و با نگاهی گفتمانی در صدد دست یابی به توسعه سیاسی و اجتماعی است و با مد نظر قرار دادن توسعه سیاسی و اجتماعی به عنوان متغیر وابسته، و پیش زمینه های ذهن آگاهانه برای توسعه و دموکراسی و غلبه رویه های قانونی و مشارکت فعالانه و احترام به حقوق اقلیت و پذیرش نظر اکثریت و نسبی گرایی به جای مطلق گرایی و جایگزینی خرد ارتباطی به جای خرد ابزاری و گسترش قواعد نقد تخصصی و آینده پژوهی و کمینه خواهی و تدریج گرایی و فزاینده گرایی به عنوان متغیر مستقل، به این نتایج دست یافت در صورتی که دانشگاه فرهنگیان موفق به آموزش معلمینی شود که ذهن هایی آگاه برای دست یابی به توسعه دارند و به دموکراسی اولویت می دهند و به رویه های قانونی، مشارکت فعالانه، حقوق اقلیت، نسبی گرایی، خرد ارتباطی، قواعد نقد تخصصی، آینده پژوهی و فزاینده گرایی احترام می گذارند. می توان امید داشت که این معلمین بتوانند نسلی آماده برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی، پرورش دهند و شرایط را برای دستیابی به آن فراهم آورند.

 

کلید واژه ها:

گفتمان,مشارکت, دموکراسی, نسبی گرایی, خرد ارتباطی