چالش های تربیت سیاسی و اجتماعی در تربیت معلم

چالش های تربیت سیاسی و اجتماعی در تربیت معلم

چالش های تربیت سیاسی و اجتماعی در تربیت معلم"><span itemprop="name">چالش های تربیت سیاسی و اجتماعی در تربیت معلم</span>

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی چالش های تربیت سیاسی و اجتماعی دانشجو معلمان می پردازد. در این پژوهش در رویکرد روشی از روش مطالعات کتابخانه ای استفاده شده و سپس به تحلیل مطالب جمع آوری شده مبادرت گردیده است. از این روی روش متدولوژیک و شیوه پردازش، توصیفی ـ تحلیلی است و با در نظر گرفتن تربیت صحیح سیاسی و اجتماعی به عنوان متغیر وابسته، و مسئله وفاق ذهنی مربیان از مفاهیم و متغیر های تربیتی و همچنین تعهد آنان در مسئله آموزش و توجه به نوآوری ها و انعطاف در برنامه ها و توجه به بروز رسانی سیاستگذاری ها و الگویابی و فرهنگ زیسته دانشجو معلمان و تعیین مرز میان حقوق فردی و حقوق جمعی و عقل ارتباطی عقل ابزاری و دیالکتیک و چگونگی نگرش به غرب و تهاجم فرهنگی به عنوان متغیر مستقل، به این نتایج دست یافت که با وفاق ذهنی مربیان از مفاهیم و متغیرهای تربیتی و تعهد آنان و داشتن نگرش صحیح به غرب و تاکید بر الگویابی به جای تحمیل الگو به دانشجو معلم و تاکید بر توسعه کنش ورزی دانشجو معلم و انعطاف در برنامه ها و جدا ندانستن فرد و جامعه از یکدیگر و اولویت دادن به عقل ارتباطی به جای عقل ابزاری و لزوم هدایت آراء دانشجو معلمان در راستای اولویت های سند دانشگاه اسلامی و پر کردن خلاء های فرهنگی برای مقابله با تهاجم فرهنگی می توان به تربیت صحیح سیاسی و اجتماعی دانشجو معلمان دست یافت.

کلید واژه ها:

تربیت سیاسی و اجتماعی , فرهنگ, عقل ارتباطی, دیالکتیک, تهاجم فرهنگی

۶,۰۰۰ تومان – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *