تربیت و جامعه پذیری سیاسی

تربیت و جامعه پذیری سیاسی

تربیت و جامعه پذیری سیاسی"><span itemprop="name">تربیت و جامعه پذیری سیاسی</span>

چکیده

تربيت سياسي، به عنوان زيرمجموعه تربيت اجتماعي از اهميت بـالايي برخـوردار اسـت و شايد بتوان گفت از ميان كاركردها و نقش هايي كه تعليم و تربيت بر عهده دارد، تربيت سياسي و مدني يكي از كاركردهاي مهم آن است، چرا كه تداوم حيات جامعه تـا حـد زيـادي بـه ايـن كاركرد بستگي دارد. تربيت اجتماعي و بـه طـورخـاص تربيـت سياسـي، بـا ايجـاد دلبسـتگي و وابستگي نسل نو به ارزش ها، افكار و نگرش ها، و رفتارهاي سياسي مورد نظر، امكان تداوم، حفظ  و استمرار حاكميت سياسي را فراهم مي آورد. بنابراين مي توان گفـت تعلـيم و تربيـت از طريـق فرايند تربيت سياسي، علاوه بر انتقال گرايش ها و الگوهـاي فكـري و رفتارهـاي خـاص كـه در چارچوب سنت هاي رايج سياسي هستند، نقش انتقـال اقتـدارسياسـي و عضـوگيـري بـراي نظـام سياسي و حكومت را نيز ايفا مي نمايد (مرزوقي، ۱۳۸۴ ). تربيت پذيری سياسی، فرايند طولانی و پيچيده يادگيری است كه طی آن افراد با ارزش ها و ايستارهای جامعه خويش آشنا می شوند. لذا در این مقاله به تبیین تربیت سیاسی، تربیت از دیدگاه امام خمینی، نظریه های تربیت سیاسی و عوامل جامعه پذیری افراد پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: تربیت, جامعه پذیری, سیاسی

۶,۰۰۰ تومان – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *