تربیت اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع)

تربیت اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع)

تربیت اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع)"><span itemprop="name">تربیت اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع)</span>

چكيده

توسعه هرچه بهتر روابط صحيح اجتماعي افراد يک جامعه، بستگي به تـدوين و ارائـه تربيـت اجتماعي بر پاية فرهنگ، عقايد، اهـداف و سياسـت هـای تربيتـي آن جامعـه دارد. تربیت یکی از مباحث مورد توجه ادیان و مکاتب مختلف در طول قرون و اعصار بوده است.تربیت ابعاد مختلفی را داراست که یکی از مهم ترین این ابعاد، بعد تربیت اجتماعی است. اگر چه تربیت در میان اقوام مختلف و در سیر تاریخی اش، ظهور و بروز متفاوتی داشته و به شیوه های گوناگون اعمال گردیده، اما تجلی تمامی این اقدامات گویای درک انسان ها از ضرورت تربیت بوده است. از آن جـا کـه فرهنگ جامعة ما فرهنگ اسلام است، بر پيروان اين مکتب، خـصوصاً اوليـاي تعلـيم و تربيـت جامعه لازم است در مرحله اول به تبيين و تشريح قواعد موجود در تربيت اجتماعي مطلوب و منطبق بر موازين اسلامي اقدام کنند. از منظر اسلام هر كدام از اعضاي جامعه عضوي از پيكـرة امـت اسـلامي انـد كـه داراي ارتباط عميق و صميمي و داراي حقوقي متقابل نسبت به يكديگرند. تربيت اجتماعي نيز در پي آن است تا بين مسلمانان همبستگي و اتحاد به وجود آيد، افراد نسبت به امور جامعـه اهتمـام بورزند، با انصاف و عدالت خواهي حقوق ديگران را رعايت نمايند، در انجـام امـور اجتمـاعي همكاري و تعاون داشته باشند و به برقراري روابط مهرآميز و معاشرت با ديگران بپردازند. به همين سبب، در اين مقاله مفهوم، اصول و انواع روش های تربيـت اجتمـاعي از منظـر امام علی (ع) مورد بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی: تربیت, تربیت اجتماعی, اصول و روش

۹,۹۰۰ تومان – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *