بررسی نقش معلم در تربیت اجتماعی دانش آموزان ابتدایی

بررسی نقش معلم در تربیت اجتماعی دانش آموزان ابتدایی

بررسی نقش معلم در تربیت اجتماعی دانش آموزان ابتدایی"><span itemprop="name">بررسی نقش معلم در تربیت اجتماعی دانش آموزان ابتدایی</span>

چکیده
هدف ازمطالعه ی حاضر،بررسی جایگاه تربیت اجتماعی در بین دانش آموزان ابتدایی و نقش تأثیرگذارمعلم درتربیت اجتماعی آنان است. تربیت اجتماعی یعنی آماده کردن افرادبرای زندگی بهترومطلوبتردرجامعه ودرمیان شهروندان است.انسان موجودی اجتماعی است ونیازبه روابط ومناسبتهای اجتماعی دارد.امروزه زندگی اجتماعی برای انسان دارای اهمیت است وزندگی انفرادی نوعی مجازات برای اوتلقی میشود؛بدون زندگی اجتماعی احتمال نداردکه بتواندمشکلات ونواقصی راکه دراعمال ورفتارواخلاقش وجودداردراشناسایی کرده وآن رابرطرف کند.آموزش وپرورش یک نظام اساسی درهرکشوراست.معلمان بهعنوان بهترین افرادمعرفی میشوندکه درنیروی انسانی آموزش وپرورش نقش حیاتی برعهده دارند.ازویژگیهای دانشآموزان در مقطع ابتدایی: ایجاد علاقه به کشوروجامعهی خود،فعالیتهای گروهی وهمکاری بابزرگترهااست. دانشآموزان همهی اعمال ورفتارمعلم خودرازیرنظردارندوازآنهادرس میگیرند.درواقع آنچه راکه بهصورت عینی مشاهده میکننددرذهنشان ثبت میشود. درفرآیندتربیت اجتماعی دانشآموزان، معلم درجایگاه دوم قرارداردکه بایدازطریق الگوهای عملی ورفتاری، نقصهای تربیتی خانواده را که جایگاه اول به خوداختصاص داده جبران کند.اینروزهافرصت بچههابرای برقراری ارتباط ویادگیری مهارتهای دیگران کمتراز قبل شده ،بیشتروقت خودرابهتنهایی میگذرانندوبافاصله گرفتن ازاعضای خانواده امکان تربیت اجتماعی کمتری پیدامیکنند. اگر دانشآموزان نقصهایی رادرخانواده داشته باشندازطریق معلم میتوانندآن نقصهاراجبران کرده وزندگی مطلوبی رادرجامعه داشته باشند.این مقاله به روش توصیفی وبااستفاده ازشیوهی کتابخانهای وبررسی منابع موجودبه موضوع موردمطالعه پرداخته است. درپایان برطبق مطالعات وبررسیهایی که صورت گرفت این نتیجه حاصل شد :اگردانشآموزان نتواننددرمحیط خانوادهشان به هردلیلی به تربیت اجتماعی صحیح برسند؛معلم باگروهبندی کردن دانشآموزان درکلاس وتشویق کردن دانشآموزان به همکاری بایکدیگر،واگذارکردن وظایف درداخل مدرسه ودرنهایت خارج ازمدرسه میتواندتاحدودزیادی درتربیت اجتماعی آنان تأثیرگذارباشد.همچنین دانشآموزان بهصورت پنهان ازاخلاق،رفتاروکردارمعلم خودالگوبرداری میکنند. لذامعلمان بایدنهایت دقت وتوجهشان رابهکارگیرندتاالگوی مناسبی برای دانشآموزان باشند.

کلمات کلیدی: تربیت اجتماعی,دانش آموزان ,معلم

۹,۹۰۰ تومان – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *