بررسی میزان اثربخشی نظام آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان

بررسی میزان اثربخشی نظام آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان

چکیده

از آنجا که آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد تعلیم و تربیت رسمی عمومی، متولی اصلی فرآیند تعلیم و تربیت در همه ابعاد و ساحت‌های تعلیم و تربیت در کشور می باشد، لذا در این راستا مطالعه حاضر در نظر دارد موفقیت نظام آموزش و پرورش را در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان را مورد ارزیابی قرار دهد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموختگان آموزش و پرورش استان فارس می­باشد که تحقيقی توصيفي از نوع پيمايشی است. برای انتخاب نمونه آماری، تعداد ۱۸۰ نفر دانشجو به روش نمونه گیری در دسترس از بین تمامی دانشجویان پیوسته ورودی جدید دانشگاه فرهنگیان استان فارس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی و پایایی آن با روش­ تحلیل گویه و آلفای کرونباخ محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل­ آماری داده­های گردآوری شده نتایج زیر حاصل گردید:۱- ازدیدگاه دانش آموختگان، نظام آموزش وپرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان موفق نبوده است. ۲- بین دیدگاه دانشجویان رشته­های علوم تربیتی و علوم پایه دانشگاه تفاوت معناداری وجود دارد. ۳- بين دیدگاه دانشجویان پسر و دختر در مورد میزان موفقیت نظام آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان اختلاف معناداری نشان داده نشد. بنابر نتایج بدست آمده لازم است مدارس به عنوان اصلی ترین عامل اجرایی در نظام تعلیم و تربیت در ساختار و چارچوب آموزشی، روش­های یاددهی معلم، اجرایی محتوای برنامه درسی، نحوه­ی برقراری ارتباط با فراگیران وشیوه­های ارزشیابی تغییراتی را اعمال نماید.

واژه های کلیدی: آموزش و پرورش, تربیت سیاسی , تربیت اجتماعی, دانشجویان, دانشگاه فرهنگیان

۹,۹۰۰ تومان – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *